သဘာဝ စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း – သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု

“သဘာဝ” သည် လေးနှစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူ များအသင်း (MFPEA) ၊ World Wildlife Fund (WWF) နှင့် Savings Bank Foundation for International Cooperation (SBFIC) တို့မှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၊  စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာ ကဏ္ဍတွင် သန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အထများကို ပံ့ပိုး ပေးရန်ဖြစ်သည်။

ဤ webpageကို  ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို  MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။